HER FINNER DU MEDLEMSTILBUD, BOKLISTE og LOVER

 Medlemstilbud:

- Bobla, medlemsbladet vårt, med tegneserier av nye talenter og fagstoff om tegneserier, minst 2 ganger årlig

- 10% rabatt hos Outland

- 10% rabatt hos Tronsmo Bokhandel i Oslo.

- 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn med nettbutikken www.tegne.no.

- 10% rabatt hos Malepaletten (Bergen).

 - Gratis adgang som medlem i Tegneseriemuseet i Norge.

 - Forslags og stemmerett ved SPROING-prisen.

 - En tegneseriebok tilsendt hvert år. (Må bestilles via e-post)

 - Eksklusiv medlemspin.

Bokliste:

 "Daredevil: Gul" Jeph Loeb og Tim Sale

 "Davy Crockett" bok 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

 "De hundre beste Ørn Bjørn & Jørn" av Tore Strand Olsen

 "Det suser i sivet" bok 2, 3, 4 av Kenneth Grahame og Michel Plessix

 "Det tredje testamentet" Bok 1 "Markus eller Løven våkner" av X. Dorison og A. Alice

 "H. C. Andersen Junior; Den magiske hatten" av Thierry Capezzone og Jan Rybka

 "Hinsides - et reisebrev" Bok 1 "Den uendelige skogen" av Tore Knutsen

 "Kaptein Miki" bok  7, 8, 9

 "Margarin" av Kristopher Schau og Øystein Runde

 "Masers voktere" Bok 1 "Den andre månen/Dvergenes øy" og bok 2 "Havets øye/Jerntårnet" av Massimiliano Frezzato

 "Moby Dick" av Herman Melville og Will Eisner

 "Prins Valiant" av Harold R. Foster og John Cullen Murphy bok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (2 VARIANTER), 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64.

 "Professor Tanke" av Ivar Mauritz-Hansen

 "Reisen til Ken" av Arent Christensen og Christian Haugen

 "Rip Kirby vs. Mangler" av Alex Raymond

 "Smørbukk Jula 2016" av Håkon Aasnes (SPROING-vinner)

 "The Portent" av Peter Bergting

 "Tigalo" bok 1 og 2 av Knut Westad:

 "Uther" av Bo Hampton og Dan Abnett

Lover for Norsk Tegneserieforum (NTF) endret senest 10.mars 2018

§ 1. Formål. Norsk Tegneserieforum (NTF) er en sammenslutning av tegneserieinteresserte av alle kategorier. NTF skal arbeide for å øke interessen for norske og utenlandske kvalitetstegneserier i Norge. NTF er partipolitisk og religiøst uavhengig. NTF skal arbeide for å skape økt forståelse for - og økt kjennskap til tegneserier som uttrykksmiddel og kunstform. NTF skal efterstrebe maksimalt samarbeide med forlag, tidsskrifter, forretninger, bibliotek og andre institusjoner som befatter seg med tegneserier. NTF skal støtte norske serieskapere og søke å skape et miljø for disse. NTF skal ha kontakt med, og i størst mulig grad samarbeide med tilsvarende organisasjoner i utlandet.

§ 2. Medlemskap og kontingent. NTF-medlemskap kan enhver person eller juridisk enhet tegne. Det er to typer medlemskap. - Medlem. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. - Organisasjonsmedlemskap. Forutsetter innmeldelse av minst seks personer. Fysisk materiele sendes kun samlet til enheten. Gir ellers alle medlemsrettigheter. Gir rett til en 1/2-sides annonse i Bobla. Koster 50% av ordinær medlemskontingent pr. person og betales samlet.

§ 3. LandsmøtetLandsmøtet er NTFs høyeste organ. Alle saker som landsmøtebehandles må være mottatt av NTF senest fire uker før landsmøtet. Benkeforslag tillates ikke. Landsmøtet består av samtlige betalende medlemmer.  Hvert medlemskap for året før gir en stemme. Medlemmer som er forhindret fra å delta på landsmøtet gis anledning til å poststemme/e-poststemme. Stemmesedler må være mottatt av NTF senest dagen før landsmøtet. Landsmøtet holdes hvert år i første kvartal. Innkallelse til landsmøtet skal være lagt ut på NTFs hjemmeside innen 30. januar hvert år.  Dagsorden, innkomne forslag og styrets årsberetning legges ut på NTFs hjemmeside senest 14 dager før landsmøtet. Ved ordinært landsmøte skal følgende behandles:

a) Valg av møteleder (dirigent).b) Valg av referent.

c) Valg av tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

d) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/e-poststemmene.

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.f) Styrets årsberetning.

g) Fjorårets regnskap.h) Valg av president.

i) Valg av kasserer, redaktør og styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag, som må være mottatt av NTF senest fire uker før landsmøtet.

.l) Arbeidsplan for kommende år.

m) Fastsettelse av tid og sted for neste landsmøte.

For alle valg og avgjørelser tatt av landsmøtet kreves alminnelig flertall. Unntatt herfra er eksklusjons- eller oppløsningsforslag, som krever 3/4 flertall.

§ 4. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom landsmøtet, styret, eller minst 25 medlemmer krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med 14. dagers varsel.

§ 5. Styret leder NTFs virksomhet mellom landsmøtene. Styret består av president, kasserer, redaktør og styremedlemmer. Kassereren disponerer sammen med presidenten alle NTFs konti. Redaktøren er ansvarlig for alle publikasjoner. Presidenten besvarer normalt alle henvendelser fra medlemmer, presse og publikum.

§ 6. Regnskap. Styret plikter å føre løpende regnskap som avsluttes ved hvert årsskifte. Regnskapet legges frem for landsmøtet til godkjennelse.

§ 7. Lovendringer. Endringer i NTFs lover kan bare foretas av landsmøtet. For lovendringer kreves alminnelig flertall.

§ 8. Oppløsning. NTF kan oppløses ved beslutning på landsmøtet. For oppløsning kreves 3/4 flertall av de fremmøttes stemmer. Ved oppløsning skal NTFs eiendeler overføres til noen som ønsker å påta seg å videreføre oppgavene i NTFs formålsparagraf.