Informasjon

HER FINNER DU PRESENTASJON AV NTF, MEDLEMSTILBUD & BOKLISTE, LOVER OG NORSK TEGNESERIEFORENINGSHISTORIKK

 

Norsk Tegneserie Forum (NTF) ble etablert 1980 og er Norges eldste og eneste forening for alle tegneserieinteresserte. NTF gir ut fagtidsskriftet Bobla (startet av Tegneserieakademiet i 1975) med artikler om og med tegneserier samt nye tegneserier. Organisasjonen  har siden 1987 årlig delt ut SPROING-prisene. Kategoriene til prisen er i dag beste norske og oversatte tegneserie. Vi har også etablert Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1990, Tegneseriegalleriet i Oslo i 1996 og Tegneseriemuseet i Norge i 1997.

Norsk Tegneserie Forum er en interesseorganisasjon og som medlem støtter du NTF's informasjonsvirksomhet for å øke interessen for norske og utenlandske kvalitetstegneserier i Norge, for å skape økt forståelse for og økt kjennskap til tegneserien som uttrykksform og for å støtte norske serieskapere.

NTF holder hus i Tegneseriemuseet i Norge, Rosendalsv. 5, 2760 Brandbu, tlf. 61 33 99 20. post@tegneserieforum.no

 

NTF tilbyr også hjelp med tilbud på Tegneseriens Dag. Besøk http://www.tegneseriensdag.no

 

 

Vi tilbyr våre medlemmer følgende fordeler:

 

- Bobla, medlemsbladet vårt, med tegneserier av nye talenter og fagstoff om tegneserier

 

- 10% rabatt hos alle Outland

- 10% rabatt hos Tronsmo Bokhandel i Oslo.

- 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn med nettbutikken www.tegne.no.

- 10% rabatt hos Malepaletten (Bergen).

 

- Gratis adgang som medeier i Tegneseriemuseet i Norge.

 

- Forslags og stemmerett ved SPROING-prisen.

 

- En tegneseriebok tilsendt hvert år. (Må bestilles via e-post)

 

- Eksklusiv medlemspin.

 

Medlemsavgiften til NTF er i 2018 og 2019 på 300,- for enkeltmedlem. Eller 150,- om du er medlem av en organisasjon som er medlem av NTF, jfr. § 2.2 i våre vedtekter.

 

Ønsker du å bli nytt medlem kan du gjøre det ved å betale 300,- kr  til konto 2020 07 20815 og sende en e-post eller et brev.

 

Gavebøker du kan bestille en ny av hvert år:

 

"Daredevil: Gul" Jeph Loeb og Tim Sale

 

"Davy Crockett" bok 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

 

"De hundre beste Ørn Bjørn & Jørn" av Tore Strand Olsen

 

"Det suser i sivet" bok 2, 3, 4 av Kenneth Grahame og Michel Plessix

 

"Det tredje testamentet" Bok 1 "Markus eller Løven våkner" av X. Dorison og A. Alice

 

"H. C. Andersen Junior; Den magiske hatten" av Thierry Capezzone og Jan Rybka

 

"Hinsides - et reisebrev" Bok 1 "Den uendelige skogen" av Tore Knutsen

 

"Kaptein Miki" bok  7, 8, 9

 

"Margarin" av Kristopher Schau og Øystein Runde

 

"Masers voktere" Bok 1 "Den andre månen/Dvergenes øy" og bok 2 "Havets øye/Jerntårnet" av Massimiliano Frezzato

 

"Moby Dick" av Herman Melville og Will Eisner

 

"Prins Valiant" av Harold R. Foster og John Cullen Murphy bok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (2 VARIANTER), 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64.

 

"Professor Tanke" av Ivar Mauritz-Hansen

 

"Reisen til Ken" av Arent Christensen og Christian Haugen

 

"Rip Kirby vs. Mangler" av Alex Raymond

 

"Smørbukk 2016" av Håkon Aasnes (SPROING 2017)

 

"The Portent" av Peter Bergting

 

"Tigalo" bok 1 og 2 av Knut Westad:

 

"Uther" av Bo Hampton og Dan Abnett

 

Mellom landsmøtene er det NTFs styre som er ansvarlig for driften av organisasjonen. Styret består i 2018 av:

President: Jan Petter Krogh

Kasserer: Hanne Chr. Dunker

Bobla-redaktør: Andreas Iversen

Styremedlemmer: Oskar Garnes og Frode Haaland

 

Lover for Norsk Tegneserieforum (NTF)

endret senest 10.mars 2018

 

§ 1. Generelt.

Norsk Tegneserieforum (NTF) er en sammenslutning av tegneserieinteresserte av alle kategorier. NTF skal arbeide for å øke interessen for norske og utenlandske kvalitetstegneserier i Norge. NTF er partipolitisk og religiøst uavhengig. NTF skal arbeide for å skape økt forståelse for - og økt kjennskap til tegneserier som uttrykksmiddel og kunstform. NTF skal efterstrebe maksimalt samarbeide med forlag, tidsskrifter, forretninger, bibliotek og andre institusjoner som befatter seg med tegneserier. NTF skal støtte norske serieskapere og søke å skape et miljø for disse. NTF skal ha kontakt med, og i størst mulig grad samarbeide med tilsvarende organisasjoner i utlandet.

 

§ 2. Medlemskap og kontingent.

NTF-medlemskap kan enhver person eller juridisk enhet tegne. Det er to typer medlemskap.

- Medlem. Kontingenten fastsettes av landsmøtet.

- Organisasjonsmedlemskap. Forutsetter innmeldelse av minst seks personer. Fysisk materiele sendes kun samlet til enheten. Gir ellers alle medlemsrettigheter. Gir rett til en 1/2-sides annonse i Bobla. Koster 50% av ordinær medlemskontingent pr. person og betales samlet.

 

§ 3. Landsmøtet.

Landsmøtet er NTFs høyeste organ. Alle saker som landsmøtebehandles må være mottatt av NTF senest fire uker før landsmøtet. Benkeforslag tillates ikke. Landsmøtet består av samtlige betalende medlemmer.  Hvert medlemskap for året før gir en stemme. Medlemmer som er forhindret fra å delta på landsmøtet gis anledning til å poststemme/e-poststemme. Stemmesedler må være mottatt av NTF senest dagen før landsmøtet. Landsmøtet holdes hvert år i første kvartal. Innkallelse til landsmøtet skal være lagt ut på NTFs hjemmeside innen 30. januar hvert år.  Dagsorden, innkomne forslag og styrets årsberetning legges ut på NTFs hjemmeside senest 14 dager før landsmøtet. Ved ordinært landsmøte skal følgende behandles:

a) Valg av møteleder (dirigent).b) Valg av referent.

c) Valg av tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

d) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/e-poststemmene.

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.f) Styrets årsberetning.

g) Fjorårets regnskap.h) Valg av president.

i) Valg av kasserer, redaktør og styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag, som må være mottatt av NTF senest fire uker før landsmøtet.

.l) Arbeidsplan for kommende år.

m) Fastsettelse av tid og sted for neste landsmøte.

For alle valg og avgjørelser tatt av landsmøtet kreves alminnelig flertall. Unntatt herfra er eksklusjons- eller oppløsningsforslag, som krever 3/4 flertall.

 

§ 4. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom landsmøtet, styret, eller minst 25 medlemmer krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med 14. dagers varsel.

 

§ 5. Styret leder NTFs virksomhet mellom landsmøtene. Styret består av president, kasserer, redaktør og styremedlemmer. Kassereren disponerer sammen med presidenten alle NTFs konti. Redaktøren er ansvarlig for alle publikasjoner. Presidenten besvarer normalt alle henvendelser fra medlemmer, presse og publikum.

 

§ 6. Regnskap. Styret plikter å føre løpende regnskap som avsluttes ved hvert årsskifte. Regnskapet legges frem for landsmøtet til godkjennelse.

 

§ 7. Lovendringer. Endringer i NTFs lover kan bare foretas av landsmøtet. For lovendringer kreves alminnelig flertall.

 

§ 8. Oppløsning. NTF kan oppløses ved beslutning på landsmøtet. For oppløsning kreves 3/4 flertall av de fremmøttes stemmer. Ved oppløsning skal NTFs eiendeler overføres til noen som ønsker å påta seg å videreføre oppgavene i NTFs formålsparagraf.

 

Norsk tegneserieforeningshistorikk

Ønsket om et nasjonalt tegneseriesenter er opprinnelig fra 1960-tallet.

1968 ble foreningen Donaldistene stiftet av skolebarn som ville fremme samling av tegneserier. Foreningen sendte noen år senere brev til Hjemmet for å få oversikt over alt de hadde gitt ut, dette var første gang noen hadde spurt om dette og forlaget fant ut at de ikke hadde noe komplett arkiv. Det ble også skrevet brev til NRK med krav om mere Donald på fjernsynet.

1970 ble Tegneserieakademiet stiftet av Jo Lie m. fl. for å fungere som et nasjonalt råd. Kunnskapsrike akademikere kunne voteres inn.  Akademiet bistod NRK med flere programmer, skrev aviskronikker og laget en omfattende utstilling på Henie Onstad kunstsenteret på Høvikodden i 1971-72.

1973 utga Jon Gisle Donaldismen i Gyldendals Fakkel-bøker. En munter-ironisk parodi på enkelte fagbøker. Humoren fikk følger. Foreningen Gammeldonaldismens Venner (GDV) under sin evige generalsekretær Pål Jensen begynte samme år å utgi fanzinet Donaldisten.

1975 begynte akademiet utgivelsen av fagtidsskriftet Bobbla. Første nummer opplyste om minst 250 norske tegneserier som skulle belyses nærmere.

1976 ble Bodø Tegneserieforum (BTF) stiftet. Forumet la hovedvekten på samling og innhenting av informasjon om alle norske tegneserieutgivelser. Samme år utga GDV det første norske samlerindekset Hvordan samle på Donald Duck & Co.

1980 ble Norsk Tegneserieforum (NTF) stiftet som en landsforening som skulle samle alle som ønsket å ha befatning med tegneserier; lesere, forleggere, forfattere, tegnere, samlere og generelt interesserte. Skolemannen Jo Lie stod igjen bak og la særlig vekt på innsamling og oppbevaring av stoff om tegnerne. NTF tok over ansvaret for Bobbla. Arbeidet bestod ellers i å lage tegnekonkurranser, holde utstillinger, bl.a. en ny stor utstilling på Høvikodden og mange mindre på bibliotek og skoler, og informere om mediet.

1983 kom den første Norsk Tegneserie Index (NTI) ut i regi av BTF. En komplett oversikt over alle enkeltutgivelser i Norge fra 1912. NTI kom siden ut med ujevne mellomrom til 2001. Den var starten på en lang rekke forskjellige samlerindekser fra mange utgivere; Fantomet, Agent X og mange flere. Det de hadde felles var at de kun omhandlet enkeltutgivelser, så ukepresse og avisutgivelser forble ukjent mark.

1985 var det NTF-lokalforeninger i Bodø, Oslo, Sarpsborg, Trondheim og Voss og året efter kom Kristiansund til. Antall lokalforeninger har aldri vært stabilt. Nye har kommet til og gamle blitt lagt ned.

1986 påtok NTF seg ansvaret for å dele ut priser til beste norske og oversatte tegneserie årlig, SPROING-prisene. Alle forlagene begynte å sende inn alle utgivelser for vurdering. Samme år begynte utgivelsen av tegneseriefagtidsskriftet TEGN. TEGN kom ut med 52 nummer og var flaggskipet i norsk tegneserielitteratur.

1987 ble NTF med i arbeidet rundt et Foreningenes Hus i Oslo som skulle stille til rådighet lokaler for møter, arkiv, bibliotek og foreningskontorer. Felles lokaler ble leiet i Dronningensgt. 24 i Oslo sentrum.

1990 flyttet de samarbeidende foreningene inklusive NTF til større lokaler i Westye Egebergsgt. 8c der alle delte på 80 kvm.

1991 ble Det nasjonale Tegneseriearkivet opprettet i samarbeide med en konsulent fra Riksbibliotektjenesten og fagbibliotekar Hanne Chr. Dunker. Arkivets formål var å fungere som et nasjonalt kompetansesenter. Forlagenes anmeldereksemplarer samt gaver fra tegnere og samlere utgjorde grunnstammen i samlingen.

1992 la Maihaugen frem ideen om eget Tegneseriemuseum. Morten Myklebust og Tor Ødemark la samtidig frem ideer om nasjonale Tegneseriesentre for Tove Bakke på Kulturrådet. Det ble bevilget treårig prosjektsstøtte til Norsk Tegneseriesamling Maihaugen og Mona Holm ble ansatt og startet arbeidet med faste utstillinger og en vandreutstilling. NTF støttet varmt tiltakene og deltok i utvalg og råd.

1995 ga TEGN ut et nummer med Norsk tegneseriehistorikk i forbindelse med utstillingen på Lillehammer.

1996 flyttet de samarbeidende foreningene inklusive NTF til større lokaler i Langes gate 7 der arealet ble øket til 120 kvm. Tegneseriegalleriet i Oslo der NTF ønsket å vise frem norske og utenlandske originaler ble åpnet med et tett utstillingsprogram. I Bergen ble den første norske tegneseriefestivalen avholdt: Raptus. Siden har Raptusfestivalen årlig samlet et utall norske og utenlandske serieskapere, forlagsfolk, forhandlere, lesere og samlere til foredrag, tegneverksteder, film, kurs, handling og show. Alt arrangert av frivillige. Senere samme år la Maihaugen i praksis ned arbeidet med Tegneseriesamlingen og sa opp Holm. Myklebust og Ødemark hadde også skrinlagt sine planer.

1997 åpnet NTF Tegneseriemuseet i Norge. Dette var delvis ment som en spøk som skulle tvinge frem så mye presseomtale at ideene fra tidligere om et nasjonalt senter ble sparket igang igjen. Det var stor skuffelse over at Maihaugen hadde skrinlagt sitt prosjekt. "Museet" vårt var jo kun på 20. kvm. Men responsen fra presse og publikum var uventet positiv til tiltaket.

1998 førte feil signaler fra Oslo kommune om 400.000,- i etableringsstøtte og en reell støtte på 100.000,- fra Kulturrådet til at NTF valgte å satse på å pusse opp større lokaler i Oslo sentrum for en halv million.

1999 flyttet NTF inn på 300 kvm. i Langes gate 9, Tegneseriehuset. Her var det store utstillingsarealer, galleri, møterom, tegnestue, arkiv, bibliotek, kontorer for tegneserieforeninger samt museumsbutikk. Tegnekvelder på onsdager og publikumsåpent alle søndager.

2000 førte rivningen av Rikshospitalet til at grunnen under Tegneseriehuset sviktet. Gårdeier hadde ingen forsikring, så skader i tak, gulv og vegger ble ikke dekket. Lokalene ble ubrukbare. Det hjalp lite med en leiekontrakt til 2008 med minimumsleie. NTF fant ut at foreningen ikke hadde økonomi til å fortsette med å leie dyre lokaler i Oslo til samlingene som var bygget opp, til det var de blitt for omfattende, gaver hadde strømmet inn. Brev til samtlige kommuner i Norge førte til flere positive svar, men bare ett i nærheten av Oslo. Her var det et nedlagt avishus med store arealer for samlingene. 75 km. fra Oslo virket kort og greit. Det lokale museet mottok oss med åpne armer, likeså handelsstandsforeningen og naboene. NTF disponerte nå 500 kvm. i Hadelandsgården. Alle tegneserieforeningene flyttet sammen med museet fra Oslo til Brandbu. Samme år åpnet Oslo kommunes folkebibliotek, Deichmanske, et eget tegneseriebibliotek; Serieteket i annen etasje i sin filial på Grünerløkka, med leserom og møterom. Siden utvidet med kafe og galleri. Her avholdes tegnekurs og filmfremvisninger. Serieteket er fra 2007 også blitt vert for OCX, den alternative tegneseriefestivalen for voksne.

2001 vedtok landsmøtet i NTF at museum, arkiv og galleri uansett ble for omfattende og dyrt for en liten forening, driftsansvaret for dette ble derfor overført til stiftelsen Tegneseriemuseet i Norge (TiN). NTF beholdt eierskapet til samlingene.

2001-2003 ble samlingene stadig utvidet med alt nytt fra forlagene samt gaver og utlån fra tegnere og deres efterlatte. Alt arbeide skjedde som før på dugnad.

2002 ble TEGN lagt ned pga. dårlig økonomi.

2004-2008 arbeidet styret i stiftelsen TiN under Tor Arne Hegna med å få Tegneseriemuseet inn i de offentlige bevilgningene som del av et museum. Et prosjekt finansiert av Norsk kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, Gran kommune, Lunner kommune, Sparebanken i Gran og Sparebanken i Lunner kartla samlingene og pekte på mulige løsninger.

2008 konsoliderte Follo Museum Tegneseriemuseet inn som egen avdeling. Dette sikret ansatte og drift. Som avdeling ble det tid til å forske i de gamle serieskaperne og lage en utstilling som dekket perioden 1900-1939. Arbeidet avslørte en skremmende mangel på informasjon om de gamle tegneserieskaperne. En fast utstilling med originaler av i første omgang 100 tegnere er laget og montert opp.

2009 ble stiftelsen Tegneseriemuseet i Norge slettet og eierskapet til samlingene overført til foreningen Tegneserierådet, som består av 14 tegneserieforeninger, forlag og stiftelser.

2011 ble Tegneseriemuseet ekskludert fra det konsoliderte Follo Museum-Akershusmuseet. Samme år fjernet NTF lokalforeningene i vedtektene. Det hadde da i mange år kun vært en igjen.

2012 flyttet foreningene, med unntak av Tegneseriemuseets Venner, tilbake til Oslo, der et lite lokale i Grønnegate 2 ble kombinert kontor, møterom, arkiv, bibliotek og galleri. Galleriet inngår i Tegneseriemuseet. En avtale i mai sikret støtte ut året fra stiftelsen Follo Museum. Tegneseriemuseets Venner påtok seg driftsansvaret ut året i Brandbu.

2013 overtok foreningen Norsk tegneseriesenter driftsansvaret for Tegneseriemuseet i Norge både i Brandbu og Oslo. I november ble Oslokontoret lagt ned for å spare penger og alle samlet seg i Brandbu.

2016 ble Tegneserierådet og Norsk tegneseriesenter lagt ned og ansvaret for Tegneseriemuseet overdratt til Tegneseriemuseets Venner.

Samtidig ble det inngått en samarbeidsavtale med Informasjonskontoret i Norge om formidling av blader og annet i Grønnegt. 4 B i Oslo.

2018 besluttet landsmøtet i Norsk Tegneserieforum å ta tilbake eierskapet til samlingene i Tegneseriemuseet i Norge. Driften i Brandbu påtok Tegneseriemuseets Venner seg å videreføre. Informasjonskontoret i Norge flyttet fra Oslo til Brandbu.